Monday, February 6, 2012

Bảng giờ tàu SP5


Tên ga
Tầu SP5
Hà Nội
giờ đi 19h.40
Gia Lâm
giờ đến 19h.55 giờ đi 20h00
Yên Viên

Đông Anh

Phúc Yên

Vĩnh Yên
giờ đến 21h.05 giờ đi 21h08
Việt Trì

Tiên Kiên

Phú Thọ

Chí Chủ

Vũ Ẻn

Ấm Thượng

Yên Bái
giờ đến 23h.24 giờ đi 23h42
Cổ Phúc

Ngòi Hóp

Mậu A
giờ đến 00h.42 giờ đi 1h00
Mậu Đông

Trái Hút

Lâm Giang

Lang Khay

Lang Thíp

Bảo Hà
giờ đến 02h.25 giờ đi 02h28
Thái Văn

Cầu Nhò

Phố Lu
giờ đến 03h11 giờ đi 03h14
Lạng

Thái Niên

Làng Giàng

Lào Cai
giờ đến 04h22

Share this

0 Comment to " Bảng giờ tàu SP5"

Post a Comment