Monday, February 6, 2012

Bảng giờ tàu SP7

Tên gaTàu SP7Cự Ly (Km)
Hà NộiGiờ đi 20h250
Gia LâmGiờ đến 20h35 giờ đi 20h405
Yên Viên
11
Đông Anh
21
Phúc Yên
39
Vĩnh Yên
54
Việt Trì
73
Tiên Kiên
91
Phú Thọ
99
Chí Chủ

Vũ Ẻn

Ấm Thượng

Yên BáiGiờ đến 00h00 giờ đi 00h15155
Cổ Phúc

Ngòi Hóp

Mậu A
186
Mậu Đông

Trái Hút
202
Lâm Giang

Lang Khay

Lang Thíp

Bảo HàGiờ đến 2h35 - Giờ đi 2h38237
Thái Văn

Cầu Nhò

Phố LuGiờ đến 3h31 - Giờ đi 3h34262
Lạng

Thái Niên

Làng Giàng

Lào CaiGiờ đến 4.45294

Share this

0 Comment to " Bảng giờ tàu SP7"

Post a Comment